Hildegard frå Bingen

Her er eit større opplegg om Hildegard frå Bingen med ein kort biografi, kjeldetekstar og oppgåver. Du finn også ei lenkje til NRKs "Studio Sokrates" og eit program om Hildegard. Spørsmål til radioprogrammet finn du nedst på denne sida.

Oppgåve

Kjelde1: Om å overlate eit barn til eit kloster

1 Kven har synsvinkelen i utdraget?

2 Korleis bør foreldra tenkje før dei gir barnet til eit kloster?

3 Kor mykje av Hildegard si eiga erfaring trur du vi kan lese ut av teksten?

Kjelde 2: Hildegard sine visjonar

1 Kor gammal var Hildegard da ho hadde den første visjonen sin?

2 Korleis opplevde ho visjonane åndeleg og fysisk?

3 Kven fekk vite om dei?

4 Kva skjedde til slutt med visjonane hennar?

5 Korleis kan vi møte desse forteljingane som historiske kjelder?

Kjelde 3: Om musikken

1  Kva kan musikken bety for den truande?

2 Korleis er musikken eit uttrykk for skaparverket?

Kjelde 4: Om mennesket og kosmos

1 Kva er mennesket sett saman av?

2 Korleis er forholdet mellom mennesket og den fysiske verda?

Kjelde 5: Om kvinne og mann og kjærleikslivet

1 Korleis framstiller Hildegard lystkjenslene til kvinna og til mannen?

2 Kva ville skjedd med kvinna og mannen dersom lysta ikkje hadde vore mindre til tider?

Kjeldene 6-8: Legemidla til Hildegard

1 Kva lidingar kan dei ulike urtene hjelpe mot?

2 Korleis vil du skildre legekunsten til Hildegard samanlikna med skolemedisinen i dag?

3 Korleis heng urtemedisinen til Hildegard saman med oppfatninga ho hadde av mennesket og kosmos?

Spørsmål til radioprogrammet

Del 1:

1 Kva betydde 7-talet om ein ser det frå røyndomsoppfatninga i mellomalderen?

2 Kvifor hamna Hildegard i kloster?

3 Kva fekk Jutta frå Sponheim å seie for henne?

4 Kva for tema skreiv ho om?

Del 2:

1 Kva syn hadde Hildegard på gangen i historia?

2 Kva rolle og ansvar har menneska i skaparverket?

Kilde

Biografi om Hildegard fra Bingen

 Av Tommy Moum

Hildegard fra Bingen (1098-1179) var en av middelalderens mest kjente kvinner. Som leder for et kvinnekloster i Rupertsberg i Tyskland hadde hun en framstående posisjon på den tiden da Europas første korstog ble organisert. Klosteret hun ledet, sto under beskyttelse av den tysk-romerske keiseren Fredrik Barbarossa, og hun hadde sterk anerkjennelse fra flere paver. Et omfattende forfatterskap, diktert til ulike skrivere, gjorde henne til en av samtidens mest kjente intellektuelle.

Hildegard kom fra en adelig familie. Hun var det tiende barnet i rekken, og som liten var hun mye syk. Da hun var 8 år, ble hun plassert i et benediktinerkloster av foreldrene. Det var deres måte å betale tiende til kirken på. For mange adelige familier var det eneste måten å sørge for jentene sine på. I klosteret fikk Hildegard opplæring i den benediktinske munkeregel. Det betød en kombinasjon av praktisk arbeid og gudstjeneste. Dagene vekslet mellom håndarbeid, sykepleie og dyrking av mat, og bønn og kontemplasjon.

Interessen for både den fysiske og den åndelige verden preget Hildegard gjennom hele livet. Allerede som barn hadde hun visjoner, og som voksen fortsatte hun å få det hun mente var åpenbaringer fra Gud. Selv om visjonene aldri førte henne inn i noen religiøs ekstase, slik andre mystikere opplevde, fikk hun innsyn i hvordan alt hang sammen i verden.. Skaperverket besto av et mikrokosmos, mennesket, og et makrokosmos, naturen. Begge to gjenspeilte Gud.

For Hildegard betød det at innsikt i naturen også var viktig. Ved siden av visjonene hun fikk festet til pergamentrullene, dikterte hun to store verk om naturkunnskap. Det ene, Physica, handlet om planter, dyr og metaller. Det bygget delvis på egne observasjoner og delvis på bøker hun selv hadde lest, og kunnskap andre hadde formidlet til henne. Det andre het Causae et curae (Årsaker og behandling) og var en bok om sykdomslære og helbredelse. Hildegard var svært opptatt av urter, og i klosterhagen dyrket de en rekke slike planter. I boka beskriver hun hvilke plager de ulike urtene kan hjelpe mot.

Hildegard oppfattet skaperverket som noe vakkert og skjønt. Gud hadde skapt en harmonisk verden, og det var menneskenes plikt å forvalte den på en god måte. For nonnene i Hildegards kloster innebar det blant annet strenge regler for hygiene. Både tannstell og hudpleie var daglige rutiner. Fra klosterhagen fikk de urter som de lagde salver og kremer av. Det ble til og med lagt vekt på at de skulle pynte seg med blomster.

Sansen for det vakre viste seg også i Hildegards sterke sans for musikk. Gjennom den kunne broen mellom himmelen og jorden bygges. Menneskets lengsel etter Gud kunne for et øyeblikk tilfredsstilles. Hildegard komponerte en rekke musikalske stykker til bruk i gudstjenesten. Hun sto i den gregorianske tradisjonen, og gjennom sangene kunne menneskets lovprisning av Gud forene seg med englenes.

Hildegard var en innflytelsesrik kvinne i sin tid, og hun provoserte også flere kirkelige ledere. Ikke minst var det motstand mot hennes store vekt på musikk og sang. Da hennes overordnede nektet henne å bruke sangen under tidebønnene i klostret i Rupertsberg, appellerte hun til paven. Etter to års strid vant hun endelig fram, og det ble igjen tillatt med sang og musikk under gudstjenesten.

En underliggende årsak til motstanden fra de lokale biskopene kan ha vært Hildegards kritiske holdning til mye av kirkens indre liv. Både i skrift og tale tordnet hun mot åndelig forfall blant prester, munker, nonner og biskoper. Hun ville vekke dem til sant kristenliv og foregrep dermed den reformbevegelsen som på 1500-tallet endte med reformasjonen.

Hildegards tekster er en viktig kilde til middelalderens naturkunnskap, samfunnsliv, tro og tenkning. Ved siden av de verkene vi allerede har vært inne på, etterlot hun seg flere hundre brev. Det er korrespondanse med fyrster og keisere, paver, biskoper, prester, munker og nonner. Brevene gir et fascinerende innblikk i 1100-tallets Europa.

 

Kilde: Randi Gunderson Genz: Hildegard av Bingens urtehage. Pax 1998

Nettressursar

Hildegard frå Bingen, del 1 (23 min)

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/139301

Studio Sokrates om Hildegard og jazzartisten Mary Lou Williams

Hildegard frå Bingen, del 2 (23 min)

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/139302

Studio Sokrates om Hildegard og jazzartisten Mary Lou Williams

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2018

© Cappelen Damm AS