3. Samfunnspakten

Jean-Jacques Rousseau (1712–78) skrev «Samfunnspakten» i 1762. Boken har blitt kalt den franske revolusjonens bibel. Egentlig er boken utypisk for Rousseaus tenkning. Generelt mente nemlig Rousseau at det meste var bedre før.

Om at almenviljen kan ta feil

Det følger av det foregående at almenviljen alltid har rett og alltid arbeider for det almene vel. Men det betyr ikke at folkets beslutninger alltid er like rettvise. Man vil alltid sitt eget beste, men det er ikke alltid man ser det. Folket kan aldri forderves, men det blir ofte bedradd, og det er bare da det ser ut til å ville det onde.

Det er ofte stor forskjell mellom alles vilje og almenviljen. Den siste ser bare på fellesinteressen, den første ser på særinteressene og er bare en sum av særviljer. Men hvis man fra disse særviljer trekker de krav som gjensidig utelukker hverandre, så blir summen av ulikhetene lik almenviljen.

Et folk kan rådslå uten å ha den nødvendige innsikt, men summen av de mange små uenigheter vil allikevel være et uttrykk for almenviljen, og vedtaket vil være rettferdig når bare ikke borgerne enkeltvis har rådført seg med hverandre. Men så snart det oppstår sammenslutninger og politiske partier på bekostning av den store enhet, får hver av disse sammenslutninger en vilje som er almen i forhold til medlemmene, men er en særvilje i forhold til staten. Da kan man si at det ikke lenger er like mange stemmegivere som det er mennesker, men at det er like mange stemmer som det er partier. Ulikhetene blir færre, og resultatet blir mindre almengyldig. Og hvis et av disse partier blir mektigere enn alle de andre, da blir resultatet ikke lenger summen av små uenigheter, men en eneste ulikhet. Men da finnes der ikke lenger noen almenvilje, og den seirende mening blir bare en særmening.
Skal altså almenviljen komme klart til uttrykk, må der ikke finnes noen enkeltsammenslutning i staten, og hver enkelt borger må stemme etter sin overbevisning. (…)
 
(Utdrag fra: Samfunnspakten, oversatt av H. Hoffgaard Halvorsen, Oslo 1958)
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2008

© Cappelen Damm AS