Marx og Engels: Det kommunistiske manifest

Det kommunistiske manifest kom ut i revolusjonsåret 1848. Den vesle skrifta er eit opprop til arbeidarklassen om å stå saman i kampen mot borgarskapet og kapitalistane. Ved sida av å eggje til revolusjon inneheld Manifestet ein analyse av historieutviklinga og drivkrefter. Karl Marx og Friedrich Engels legg særleg vekt på økonomi og klassekamp. I dette utdraget skriv dei mellom anna om korleis industrialiseringa har frigjort enorme krefter som har endra samfunnet på ein heilt grunnleggjande måte.

Les utdraget og svar på følgjande spørsmål:

 

Oppgåve

1 Korleis har historia utvikla seg?

2 På kva måte skil borgarskapet sin epoke seg frå tidlegare epokar?

3 Kva kan Marx og Engels meine med at eigedomsforholda blei lenkjer som måtte sprengjast?

4 Kva rørsle er det som skjer rett framfor auga på folk i Marx og Engels' samtid?

5 Kva meiner Marx og Engels med at "heksemeistaren [..] ikkje lenger klarer å beherske dei underjordiske maktene som han har mana fram"?

6 Korleis ser Marx og Engels på den vidare eksistensen til det borgarlege samfunnet?

Kilde

Marx og Engels: Det kommunistiske manifest

(Utdrag)

Klassekampen

Historien om alle samfunn til nå, er historien om klassekamp. Fri og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, kort sagt: undertrykkere og undertrykte stod i en vedvarende motsetning til hverandre. De førte en uavbrutt kamp, snart åpen snart skjult. En kamp som hver gang endte med en revolusjonær forandring av hele samfunnet eller med de kjempende klassers felles undergang.

I historiens tidlige epoker finner vi nesten en fullstendig oppdeling av samfunnet i ulike stender, en mangfoldig gradering av de sosiale stillingene. I det gamle Roma har vi patrisiere – riddere, og plebeier – slaver. I middelalderen har vi føydalherrer, vasaller, mestere, livegne og dessuten innen alle klasser igjen skilte graderinger.

Det moderne borgerlige samfunnet sprang ut av det føydale samfunnets undergang og har ikke opphevet klassemotsetningene. Det har bare satt sammen nye klasser, nye betingelser for undertrykkelsen, nye former for kamper i de gamle kampenes sted.

Vår epoke, borgerskapets epoke, utmerker seg dog med at den har forenklet klassemotsetningene. Hele samfunnet deler seg mer og mer i store fiendtlige leire, i to store direkte motsatte klasser: Borgerskap og proletariat.

Den materialistiske historieoppfatningen

Vi har altså sett: De produksjons- og samfunnsmidlene borgerskapet vokste fram på ble skapt av det føydale samfunnet. På et visst stadium i utviklingen av disse produksjonsmidlene, tilsvarte ikke de føydale eiendomsforhold de produksjonskreftene som allerede var utviklet. Disse eiendomsforhold hemmet produksjonen i stedet for å fremme den. De ble forvandlet til lenker. De måtte sprenges, og de ble sprengt.

I deres sted trådte den frie konkurransen med dens tilhørende sosiale og politiske oppbygning, med borgerklassens økonomiske og politiske herredømme. En liknende bevegelse foregår nå foran øynene våre. De borgerlige produksjonsforhold, de borgerlige eiendomsforhold, det moderne borgerlige samfunn, som har tryllet fram så enorme produksjonsmidler, likner heksemesteren som ikke lenger klarer å beherske de underjordiske maktene, som han har frammanet. I årtier er industriens og handelens historie bare historien om de moderne produksjonskreftenes opprør mot de moderne produksjonsforhold, mot eiendomsforholdene, som utgjør livsbetingelsen for borgerskapet og deres herredømme. Det er tilstrekkelig å nevne handelskrisene, som gjennom sin periodiske tilbakekomst stadig mer truende setter spørsmålstegn ved hele det borgerlige samfunns eksistens. (…)

(Utdrag frå: Kjeld Mazanti Sørensen: De politiske ideologier, Gyldendal, København 1991)

 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS